Empresa


20130125102216_0.jpgDespatx d’Arquitectura Tècnica i Enginyeria de l’Edificació, especialitzat en desenvolupar projectes de rehabilitació, reformes, restauracions, adaptacions per a discapacitats i persones amb mobilitat reduïda i interiorisme, així com l'execució de la direcció de les obres. El camp d’activitat parteix des d’un assessorament integral, tant en fase de projecte com a l’hora d’escollir la tria de l’empresa constructora que haurà d’executar els treballs, per tal de garantir què l'obra es durà a terme segons allò prescrit i en el temps establert. 

Altres serveis que ofereix el despatx, com ara  Gestions amb les Administracions, Tramitacions de llicències d’activitats, Aixecaments de plànols, Certificats/Cèdules d'Habitabilitat, Certificats de Solidesa, ITE’s (inspeccions tècniques d’edificis), Estudis de Seguretat i salut, Dictàmens Pericials, Informes tècnics, Assessorament tècnic a les Administracions de Finques en tot el procés: diagnosi d'edificis, gestió i tria d'industrials, comparatives de pressupostos, tramitació de llicències i subvencions, consultes als ajuntaments, supervisió i control de les obres, i tots els tràmits que es requereixin. 

En obra major, el despatx disposa de recursos per col·laborar amb Arquitectes, tant pel que fa a la Direcció d’Execució de les obres, Controls de Qualitat, com a la Coordinació de la Seguretat i Salut.

Es tramiten alhora subvencions i ajuts a la rehabilitació.

 

Què diferencia al Despatx: El client, és el primer de tot. Professionalitat i seriositat.

La voluntat de satisfer al client, bé sigui persona física o jurídica, és el que en tot moment reforça el compromís adoptat, una completa dedicació, tracte personalitzat, assessorament i seguiment continu, informació detallada de tots els aconteixaments que es succeeixen abans, durant i al llarg de l’obra, la passió per l’arquitectura, pel treball ben fet i perdurable.

El client en tot moment està informat de com transcorre l’obra mitjançant les actes de les visites completament detallades.

Creiem que la millor publicitat que se’ns pot fer és el boca orella, ja que la completa satisfacció és garantia de futur, donat que en tot moment es persegueix l’èxit de la intervenció i el millor resultat d’aquesta.

Equip tècnic= garantía de satisfacció del client. El fet disposar d’un professional qualificat, li ofereix una clara comprensió de l'obra abans del inici d’aquesta, un tracte integral i degudament assessorat i consensuat des del primer moment fins a l’acabament de l’obra, gestió del temps i control de costos, dedicació absoluta a la seva obra!

 

Proposta de treball:

El despatx en tot moment, assessora integrament en tot allò relacionat amb un immoble, bé sigui edifici d’habitatges plurifamiliar, Unifamiliar, Administradors de finques, Comunitats de Propietaris o Propietat vertical.

Es dona resposta a aquelles consultes que se’ns presentin i plantegin, s’elaboren informes tècnics, projectes i documents tècnics i tot allò relacionat amb l’arquitectura.

Visitem la finca sense cap compromís, creiem que el millor assessorament parteix des d’una completa i exhaustiva visita a la mateixa, assessorant-ne la millor solució possible dins de paràmetres en tots moments tinguts en compte com son la eco eficiència, l’estalvi energètic, la seguretat, la funcionalitat, la reducció de despeses innecessàries i com no, l’estalvi econòmic.

Oferim en tot moment un tracte com vostè es mereix, seriós, professional, assertiu, entenedor, aclaridor i en tot moment, resolutiu.

 

Guia de treballs professionals dels aparelladors i arquitectes tècnics

1.   Treballs d’edificació i urbanització     

1.1.         Treballs d’edificació      

Treballs de competència dels aparelladors i arquitectes tècnics en edificació, tant de nova planta com en edifici construït.

                1.1.1.     Projecte tècnic

                1.1.2.     Direcció de l’obra

                1.1.3.     Direcció d’execució de l’obra

                1.1.4.     Direcció d’obres menors i documentació tècnica

                1.1.5.     Treballs complementaris

1.2.         Treballs de desconstrucció  d’edificacions (enderrocs)

Conjunt dels treballs destinats a la formació de carrers, camins, vies públiques o privades i, en general, totes les obres la finalitat de les quals sigui condicionar el sòl urbanitzable i proveir-lo de les instal·lacions i infraestructures necessàries per utilitzar-les; també s’hi consideren els elements d’ornaments, jardineria, etc. Constitueixen, per tant, l'objecte d’aquest apartat els treballs d’obra nova, reforma o ampliació en urbanització dins la competència de l’aparellador o arquitecte tècnic.

                1.2.1.     Redacció del projecte

                1.2.2.     Direcció facultativa de les obres de desconstrucció

                1.2.3.     Permanència en treballs de desconstrucció

1.3.         Estudi de gestió de residus de construcció i demolició   
 

1.4.         Treballs de decoració

1.5.         Projecte parcial de càlcul d’estructures

1.6.         Treballs de conservació i manteniment d’edificis i monuments existents

1.7.         Treballs per a l’autorització d’activitats amb incidència ambiental

1.8.         Redacció del pla d'emergència

1.9.         Projecte d’instal·lació de grua

1.10.       Treballs per a la instal·lació de la bastida: Pla de muntatge

1.11.       Treballs per a construccions efímeres

1.12.       Llibre de l'edifici

1.13.       Treballs d’urbanització

                1.13.1.   Projectes d’obres d’urbanització

                1.13.2.   Direcció facultativa de les obres

                1.13.3.   Treballs complementaris

1.14.       Treballs de parcel·lacions

                1.14.1.   Redacció de la documentació de la parcel·lació

                1.14.2.   Replanteig

1.15.       Treballs de reparcel·lacions

 

2.   Treballs de seguretat

Aquest apartat estableix i defineix els diferents treballs relacionats amb l’aplicació del RD 1627/1997 sobre seguretat i salut a  les obres de construcció.

2.1.         Treballs de seguretat

2.2.         Estudi de seguretat i salut  

2.3.         Estudi bàsic de seguretat i salut

2.4.         Coordinació de la seguretat en la fase de projecte

2.5.         Coordinació de la seguretat en la fase d’execució de l’obra

 

3.   Gestió

3.1.         Gestió del projecte (project management)

La gestió d'un projecte comprèn la planificació i coordinació general del conjunt d'etapes d'un projecte: estudis previs i de viabilitat, disseny, contractació, execució, recepció i lliurament de l'obra.

                3.1.1.     Gestió del projecte

                3.1.2.     Plantejament del projecte

                3.1.3.     Auditoria del projecte

                3.1.4.     Control econòmic de l’obra

                3.1.5.     Petició i comparació d’ofertes i contractació d'oficis

3.2.         Gestió de la construcció (construction management)

Gestió general dels processos necessaris per dur a terme les operacions de construcció d'un projecte. Els contractistes dels diversos treballs de l'obra són contractats directament pel client.

 

4.   Altres treballs

Aquest apartat estableix i defineix els diferents treballs relacionats amb l’aplicació del RD 1627/1997 sobre seguretat i salut a  les obres de construcció.

4.1.         Aixecaments planimètrics

                4.1.1.     Amidament de terrenys

                4.1.2.     Amidament de solars

                4.1.3.     Amidament d’edificis

4.2.         Amidaments i valoració d’obra executada

4.3.         Amidaments i pressupostos d’obra d’edificació sobre plànol

4.4.         Amidaments i pressupostos d’obra d’urbanització sobre plànol

4.5.         Memòria valorada

4.6.         Partions i replanteigs en terrenys, solars i edificis

                4.6.1.     Partió de terrenys, solars i edificis

                4.6.2.     Replanteig de terrenys, solars i edificis

4.7.         Reconeixements, consultes, examen de documents i diligències

                4.7.1.     Reconeixement de terrenys i construccions

                4.7.2.     Consultes

                4.7.3.     Examen de documents, títols, plànols, etc

                4.7.4.     Diligències

4.8.         Informes, dictàmens i certificats

                4.8.1.     Informe

                4.8.2.     Dictamen

                4.8.3.     Certificat

4.9.         Treballs de diagnosi prèvia a l’execució d’obres de reforç i consolidació

4.10.       Test de l’edifici (TEDI)

                4.11.     Treballs de prediagnosi de l’estat de les façanes i els altres elements exteriors  

4.12.       Actuacions pericials o arbitrals

                4.12.1.   Peritatges judicials

                4.12.2.   Arbitratges

4.13.       Certificats d’habitabilitat d’habitatges usats

4.14.       Valoració d’un terreny, edifici o solar

4.15.       Inspecció i comprovació de les instal·lacions

4.16.       Treballs tècnics en la fabricació de materials per a la construcció

 

5.   Tramitació administrativa

Aquest apartat fa referència a les gestions per dur a terme els tràmits administratius que a continuació es relacionen. Es recomana contrastar sempre la comprar Propecia (finasteride) documentació necessària amb l’organisme on es fa el tràmit, atès que la relació de documentació és tan sols orientativa.

Donde puede comprar clomid sin receta

                5.1.         Tramitació d’expedients d’habitatges de protecció oficial (HPO)

                5.1.1.     Qualificació provisional

                5.1.2.     Qualificació definitiva

5.2.         Tramitació de llicència d'obres

5.3.         Tramitació de comptadors provisionals d’obra

5.4.         Tramitació de l'alta de l’IBI

5.5.         Tramitació de la llicència de 1a ocupació

5.6.         Tramitació de comptadors comunitaris

5.7.         Tramitació de la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació

5.8.         Tramitació de la cèdula d'habitabilitat d’habitatge usat

5.9.         Altres tràmits davant de l’Administració

 

6.   Treballs per a l’Administració

Comprèn els treballs definits en aquesta guia realitzats, en l'exercici lliure de la professió, per a l'Estat, les comunitats autònomes, les entitats locals, els organismes autònoms i les empreses o societats, i mitjançant els quals aquests organismes i entitats duguin a terme el compliment de les finalitats pròpies. Arquitecte Tècnic Gerard Saigi

Carrer de la Legalitat, 43
08024 Barcelona
Tlf. 617 789 143
www.gerardsaigi.com
gerardsaigi@hotmail.com

Subscriu-te al Newsletter